Дуулгавартай байдал

Миний төлөө хариуцлага хүлээсэн хүмүүсийн хэлсэн үг, өгсөн зааврыг баяртайгаар биелүүлэх.

Би үүнээс хойш:

  • Миний төлөө хариуцлага хүлээсэн хүмүүсийн үгийг цаг тухайд нь даган биелүүлнэ.
  • уриалгахан байх болно.
  • хийх ёстой зүйлээ бүрэн гүйцэд хийнэ.
  • гомдоллохгүй.
  • хийх ёстой зүйлээсээ илүү ихийг хийх болно.