Чин сэтгэл

Зөв зүйлийг ил тодоор хийхийг хичээн эрмэлзэх.

Би үүнээс хойш:

  • бүх нөөц бололцоогоо бүрэн дайчилна.
  • өөрийн хийсэн бүхний төлөө хариуцлага хүлээнэ.
  • бусдын санаа бодлыг хүндэтгэнэ.
  • хэлсэн үгээ үргэлж мөрдөнө.
  • бусдын сайхан сэтгэлийг буруугаар ашиглахгүй.