“Монгол Чанар”

Монголын бизнес хөгжлийн “АБ” холбоо, нийгмийн судалгаа шинжилгээний “СИБЭ” төв нар улсын болон нийслэлийн санхүүгийн албадуудын мэдээлэл ба үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч нарын дунд судалгаа явуулсны дүнд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагаар шалгаруулж шилдэг брэндийн шагнал болох “Монгол Чанар” цол өргөмжлөл.