Стандарт-2007

“Нийгэмд Стандарт хэвшүүлэх сан” ТББ-аас тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж стандарт ханган, хэрэглэгч үйлчлүүлэгч нартаа таашаагдсан үйлчилгээ нэвтрүүлэн ажиллаж буй байгууллагаар шалгаруулж “Стандарт-2007” цол, өргөмжлөл.