Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалт

Математикийн хичээл

Математикийн стандарт хөтөлбөрөөс давж IQ-сэтгэхүйн сургалт, Олимпиадын бэлтгэл сургалтаар системчилсэн бэлтгэл хангаж Математик сэтгэлгээг гүнзгийрүүлэн олгохоос гадна, дүүрэг, хот, улс, олон улсын олимпиадуудад бэлтгэж, амжилт гаргадаг.