Англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалт

Англи хэл
Англи хэлний 4 чадамж болох Ярих, Сонсох, Бичих, Унших чадварыг сурагчдын түвшинд тохируулан системтэйгээр зааж, Гадаад багшаар ярианы дадлага хийдэг бөгөөд төрөл бүрийн Интерактив, медиа болон аудио, видео сургалтын аргачлалыг хэрэглэхийн зэрэгцээ хичээлийн бус цагаар English speaking club, Movie Club, IELTS, TOEFL-ийн бэлтгэл зэрэг сургалтуудыг сонголтоор олгодог.